سلام.شما که آشنایی دارین به زبان چینی میشه اپلیکیشن هایی که برای استفاده از این پربنتر، روی گوشی باید نصب بشه رو ترجمه کنید،روی دفترچه استفاده از محصول ۳تا اپ معرفی کرده که باید به کار ببریم