پایه a0 خروجی آنالوگ است
که به ورودی آنالوگ برد آردوینو وصل میشه
در برنامه فوق، تنها از این پایه استفاده شده و نیازی به پایه d0 نیست

پایه d0 خروجی دیجیتال است
اگر دود به اندازه مشخصی رسید، این...