سلام
آیا این ماژول به آردوینو قابل اتصال است؟
اگه پاسخ شما مثبته آیا فایل های کتابخانه ای برای این دستگاه موجوده ؟
نمونه کد برای این دستگاه موجوده ؟