سلام بچه ها
آقا من می خوام یک هدر جدید بسازم که داخل اون هدر از توابع هدر Wire.h استفاده کرده ام
اما موقع کامپایل ارور می ده. کسی می دونه مشکل چیه؟

//I2CH.h
#ifndef I2CH_H
#define I2CH_H...