بچه ها جچوری 5 رو بکنم 4
حدود 2 آمپر؟
یه مدار ساده می خوام
تقسیم مقاومت نه ترجیحا