ی ماژول gprs/gsm هست که هنوز ازش استفاده نکردم و تا وقتی هم که استفاده نکردمه
میخوام بفروشمش
ماژول نو هستش و تابحال حتی یک بار هم روشن نشده !!!!
قیمت: 84000 تومان