به لینک زیر مراجعه فرمایید:
ساخت رادیو کنترل ویژه ربات های پرنده و زمینی با آردوینو