دوستان سلام
رباتی که در زیر لینکه فیلمشو گذاشتم توسط شتابسنج گوشی آندرویدی کنترل می شود. دستورات از طریق پروتکل بلوتوث ارسال می شوند.ا ین یک نمونه ی ساده و اولیه است. میتوان pcb بخش کنترل را در ابعادی بسیار کوچک ساخت.
کنترل ربات توسط شتابسنج گوشی آندرویدی(بلوتوث)