سلام
من نیاز به یک سیستم دارم که کار ه ساعت فرمان هفتگی رو انجام بده و از طرفی زمان های روشن و خاموش را بتوانم از طریق کامپیتر وارد کنم
این کا را با آردینیو میتونم انجام بدم یا دستگاه آماده ای وجود داره؟