سلام

مدتی پیش این روبات را با Arduino Pro mini طراحی کردم که جهت استفاده علاقمندان در اینجا قرار میدهم. تصاویر مدار و مراحل کار، کاملا روشن و گویا هستند.
از یک آردوینو پرو مینی 5 ولت و IC L293D جهت درایو موتورها استفاده شده است. به منظور زیبا سازی کار از led و اسپیکر هم استفاده شده، کد و تصاویر به پیوست موجود هستد.

قطعات الکترونیکی:
- 1 آردوینو پرو مینی
- 4 باطری قلمی + جا باطری
- 1 بلندگوی کوچک
- LED1
- 1 حسگر مافوق صوت SR-04
- 1 مقاومت 470
- 1 آی سی L293D
- 1 سوییچ
- 2 موتور DC ساده
- مقداری پین هدر و کابل

قطعات مکانیکی:
- 2 گیربکس اسباب بازی دو چرخ
- 1 جعبه پلاستیکی
- چسب فوری

f01ins2hy3zbfgd.large.jpgfh55kn6hy12j824.large.jpgfhz0hzwhy12j829.large.jpgfkix5yhhy12j80o.medium.jpgfmbpk6ihy12j82a.large.jpgfqc97b0hy12j81y.large.jpgftv82v9hy12j827.medium.jpg

کد برنامه:

کد:
/************************
* http://blog.mshams.ir *
*************************/

#include <NewPing.h>

//pin numbers
const byte pinMotor1=4, pinMotor2=5, pinMotor3=6, pinMotor4=7;
const byte pinLed=8, pinTone=10, pinSonar1=11, pinSonar2=12;
//sound freq
const int toneFreq = 800;
//sonar distances
const byte minDistance = 42, maxDistance = 80;
//motor states
const byte M_STOP = 0, M_GO = 1, M_BACK = 2, M_RIGHT = 3, M_LEFT = 4, M_RIGHT2X = 5, M_LEFT2X = 6;
//robot states
const byte R_START = 0, R_DRIVE = 1, R_BLOCK = 2, R_TURN = 3;
//detect hangover
const int hangoverWait = 5000;
//block detect go back
const int backDist = 700, turnDist = 200;
//random behaviour
const int randomChance = 300, randomStopWait = 10000, randomTurnWait = 200;

byte state = R_START;
int i, counter = 0;
int dist;
NewPing sonar(pinSonar1, pinSonar2, 3000);

void setup() {
 randomSeed(analogRead(1));

 //init motor pins
 pinMode(pinMotor1, OUTPUT);
 pinMode(pinMotor2, OUTPUT);
 pinMode(pinMotor3, OUTPUT);
 pinMode(pinMotor4, OUTPUT); 
 pinMode(pinSonar1, OUTPUT); 
 pinMode(pinSonar2, INPUT);

 //init LED pin
 pinMode(pinLed, OUTPUT); 
}

void loop() {

 switch (state){
 case R_START:
  Motor(M_GO);
  Melody();
  state = R_DRIVE;
  break;

 case R_DRIVE:
  dist = Pingu();
  if (dist>0 && dist < minDistance){
   Motor(M_STOP);
   state = R_BLOCK;
  }
  else if (random(0, randomChance) == 5) {
   RandomTone();
   Motor(M_STOP);
   delay(randomStopWait); 
   Motor(random(M_BACK, M_LEFT2X+1));
   delay(randomTurnWait);
   Motor(M_GO);
  }
  break;

 case R_BLOCK:
  Beep();
  Motor(M_BACK);
  delay(backDist);
  Motor(random(M_RIGHT2X, M_LEFT2X+1));
  delay(turnDist);
  state = R_TURN;
  break;

 case R_TURN:
  dist = Pingu();
  if (dist==0 || dist >= maxDistance){
   Motor(M_STOP);
   Motor(M_GO); 
   counter = 0;
   Beep();   
   state = R_DRIVE;
  }
  else{
   counter +=1;
   if (counter >= hangoverWait){
    counter = 0;
    Motor(M_STOP);
    RandomTone();
    state = R_BLOCK;
   }
  }
  break;
 }

}

void Blink(byte state){
 digitalWrite(pinLed, state);
}

void Beep(){
 Blink(1);
 SpeakTone(2);
 SpeakTone(1);
 Blink(0); 
}

void Melody(){
 Blink(1);
 for (int i=1; i<10; i++){
  SpeakTone(i);
 }
 Blink(0);
}

void RandomTone(){
 Blink(1);
 for (int i=1; i<10; i++){
  SpeakTone(random(1, 10));
 }
 Blink(0);
}

void SpeakTone(byte note){
 tone(pinTone, toneFreq * note);
 delay(100);
 noTone(pinTone);
}


void Motor(byte state){
 byte m1, m2, m3, m4;

 switch (state){
 case M_STOP: 
  m1 = m2 = m3 = m4 = LOW; 
  break;
 case M_GO: 
  m1=HIGH; 
  m2=LOW;
  m3=HIGH;
  m4=LOW;
  break;
 case M_BACK: 
  m1=LOW; 
  m2=HIGH;
  m3=LOW;
  m4=HIGH;
  break;
 case M_RIGHT: 
  m1=HIGH; 
  m2=LOW;
  m3=LOW;
  m4=LOW;
  break;
 case M_LEFT: 
  m1=LOW; 
  m2=LOW;
  m3=HIGH;
  m4=LOW;
  break;  
 case M_RIGHT2X: 
  m1=HIGH; 
  m2=LOW;
  m3=LOW;
  m4=HIGH;
  break;
 case M_LEFT2X: 
  m1=LOW; 
  m2=HIGH;
  m3=HIGH;
  m4=LOW;
  break;
 }
 digitalWrite(pinMotor1, m1);
 digitalWrite(pinMotor2, m2);
 digitalWrite(pinMotor3, m3);
 digitalWrite(pinMotor4, m4);  
}

int Pingu(){ 
 //digitalWrite(pinSonar1, LOW);
 //delayMicroseconds(5);
 //digitalWrite(pinSonar1, HIGH);
 //delayMicroseconds(5);
 //digitalWrite(pinSonar1, LOW);
 //delayMicroseconds(2);
 //long duration = pulseIn(pinSonar2, HIGH);
 return (sonar.ping_median(5)/29/2);
}