یک سرور ساده که هر پیامی را به همه کلاینت های متصل شده توزیع می کند. برای استفاده، پنجره ی ترمینال را باز کرده ،آدرس آی پی WiFi shield خود را شبکه کنید وپس از آن تیپ کنید. هر متن ورودی به تمام کلاینت های متصل فرستاده می شود.(از جمله یک تایپ). به علاوه شما کلاینت ورودی به مانیتور سریال خود را مشاهده خواهید کرد.
سخت افزار موردنیاز
Arduino WiFi Shield
شیلد سازگار با برد آردینو
مدار
شیلد WiFi از پین های 10 ، 11 ، 12، و 13 برای ارتباط SPI به ماژول HDG104 استفاده می کند. پین 4 دیجیتال ، برای کنترل پین انتخاب slave روی SD کارت استفاده می شود. برای این مثال شما باید به شبکه وایرلس 802.11b/g که به اینترنت متصل است؛ دسترسی داشته باشید. شما احتیاج خواهید داشت تنظیمات شبکه در طرح را مطابقSSID شبکه خاص خود تغییر دهید.
برای شبکه های WPA/WPA2 که از رمزنگاری شخصی WPA/WPA2 استفاده می کنند، شما به SSID و پسورد نیاز دارید.شیلد قادر به اتصال به شبکه دارای رمزنگاری قوی WPA2 نیست.
پسورد در شبکه WEP ، رشته های هگزادسیمال به عنوان کلید شناخته شده هستند. یک شبکه WEP می تواند 4 کلید متفاوت داشته باشد؛ به هر کلید
یک مقدار”Key Index” اختصاص داده شده است. برای شبکه های رمزگذاری شده ی WEP ،شما به SSID ، کلید ، و شماره کلید احتیاج دارید.
wifishield_bb.jpg
در تصویر بالا ، آردینو باید در زیر شیلد WiFi قرار بگیرد.
کد:
#include <SPI.h> #include <WiFi.h> char ssid[] = "YourNetwork"; // your network SSID (name) char pass[] = "password"; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP) int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP) int status = WL_IDLE_STATUS; WiFiServer server(23); boolean alreadyConnected = false; // whether or not the client was connected previously void setup() { // start serial port: Serial.begin(9600); // attempt to connect to Wifi network: while ( status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); Serial.println(ssid); status = WiFi.begin(ssid, pass); // wait 10 seconds for connection: delay(10000); } // start the server: server.begin(); // you're connected now, so print out the status: printWifiStatus(); } void loop() { // wait for a new client: WiFiClient client = server.available(); // when the client sends the first byte, say hello: if (client) { if (!alreadyConnected) { // clead out the input buffer: client.flush(); Serial.println("We have a new client"); client.println("Hello, client!"); alreadyConnected = true; } if (client.available() > 0) { // read the bytes incoming from the client: char thisChar = client.read(); // echo the bytes back to the client: server.write(thisChar); // echo the bytes to the server as well: Serial.write(thisChar); } } } void printWifiStatus() { // print the SSID of the network you're attached to: Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // print your WiFi shield's IP address: IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); // print the received signal strength: long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength (RSSI):"); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm"); }
لینک سایت:Arduino - WiFiChatServer