این مثال چگونگی پاسخ شما را به یک درخواست HTTP با استفاده از یک WiFi shield را نشان می دهد. به طور خاص، آن به pachube.com
یک سایت رایگان datalogging متصل می شود. مثال مستلزم آن است که شما یک اکانت در pachube.com ایجاد کنید،به علاوه یک pachube feed .(برای اطلاع بیشتر درباره راه اندازی feed ورودی، این جا را کلیک کنید: Using the website | COSM Community) شیلد وای فای آردینو شما سپس به feed متصل خواهد شد و داده های سنسور را هر 10 ثانیه آپلود می کند.
سخت افزار مورد نیاز
Arduino WiFi Shield
شیلد سازگار با برد آردینو
یک سنسور آنالوگ متصل به پین 0 ، AnalogIn
مدار
شیلد WiFi از پین های 10 ، 11 ، 12، و 13 برای ارتباط SPI به ماژول HDG104 استفاده می کند. پین 4 دیجیتال ، برای کنترل پین انتخاب slave روی SD کارت استفاده می شود. برای این مثال شما باید به شبکه وایرلس 802.11b/g که به اینترنت متصل است؛ دسترسی داشته باشید.
شما احتیاج خواهید داشت تنظیمات شبکه در طرح را مطابقSSID شبکه خاص خود تغییر دهید.
برای شبکه های WPA/WPA2 که از رمزنگاری شخصی WPA/WPA2 استفاده می کنند، شما به SSID و پسورد نیاز دارید.شیلد قادر به اتصال به شبکه دارای رمزنگاری قوی WPA2 نیست.
پسورد در شبکه WEP ، رشته های هگزادسیمال به عنوان کلید شناخته شده هستند. یک شبکه WEP می تواند 4 کلید متفاوت داشته باشد؛ به هر کلید
یک مقدار”Key Index” اختصاص داده شده است. برای شبکه های رمزگذاری شده ی WEP ،شما به SSID ، کلید ، و شماره کلید احتیاج دارید.
wifipachubeclient_bb.jpg
کد:
#include <SPI.h> #include <WiFi.h> #define APIKEY "YOUR API KEY GOES HERE" // replace your pachube api key here #define FEEDID 00000 // replace your feed ID #define USERAGENT "My Arduino Project" // user agent is the project name char ssid[] = "yourNetwork"; // your network SSID (name) char pass[] = "secretPassword"; // your network password int status = WL_IDLE_STATUS; // initialize the library instance: WiFiClient client; // if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size) // use the numeric IP instead of the name for the server: IPAddress server(216,52,233,122); // numeric IP for api.pachube.com //char server[] = "api.pachube.com"; // name address for pachube API unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds boolean lastConnected = false; // state of the connection last time through the main loop const unsigned long postingInterval = 10*1000; //delay between updates to Pachube.com void setup() { // start serial port: Serial.begin(9600); // attempt to connect to Wifi network: while ( status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); Serial.println(ssid); status = WiFi.begin(ssid, pass); // wait 10 seconds for connection: delay(10000); } // you're connected now, so print out the status: printWifiStatus(); } void loop() { // read the analog sensor: int sensorReading = analogRead(A0); // if there's incoming data from the net connection. // send it out the serial port. This is for debugging // purposes only: if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); } // if there's no net connection, but there was one last time // through the loop, then stop the client: if (!client.connected() && lastConnected) { Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); } // if you're not connected, and ten seconds have passed since // your last connection, then connect again and send data: if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) { sendData(sensorReading); } // store the state of the connection for next time through // the loop: lastConnected = client.connected(); } // this method makes a HTTP connection to the server: void sendData(int thisData) { // if there's a successful connection: if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connecting..."); // send the HTTP PUT request: client.print("PUT /v2/feeds/"); client.print(FEEDID); client.println(".csv HTTP/1.1"); client.println("Host: api.pachube.com"); client.print("X-PachubeApiKey: "); client.println(APIKEY); client.print("User-Agent: "); client.println(USERAGENT); client.print("Content-Length: "); // calculate the length of the sensor reading in bytes: // 8 bytes for "sensor1," + number of digits of the data: int thisLength = 8 + getLength(thisData); client.println(thisLength); // last pieces of the HTTP PUT request: client.println("Content-Type: text/csv"); client.println("Connection: close"); client.println(); // here's the actual content of the PUT request: client.print("sensor1,"); client.println(thisData); } else { // if you couldn't make a connection: Serial.println("connection failed"); Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); } // note the time that the connection was made or attempted: lastConnectionTime = millis(); } // This method calculates the number of digits in the // sensor reading. Since each digit of the ASCII decimal // representation is a byte, the number of digits equals // the number of bytes: int getLength(int someValue) { // there's at least one byte: int digits = 1; // continually divide the value by ten, // adding one to the digit count for each // time you divide, until you're at 0: int dividend = someValue /10; while (dividend > 0) { dividend = dividend /10; digits++; } // return the number of digits: return digits; } void printWifiStatus() { // print the SSID of the network you're attached to: Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // print your WiFi shield's IP address: IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); // print the received signal strength: long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength (RSSI):"); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm"); }
لینک سایت:Arduino - WiFiPachubeClient