استفاده از سنسور LDT0-028K به عنوان تشخیص برخورد

به طور مثالی ازکاربرد این سنسور ؛ از این سنسور برای تشخیص برخورد قطره آب به سطح مقطع استفاده می کنم.
لینک تهیه سنسور LDT0-028Kمورد نظر


برای راه اندازی این سنسور لازم است که یک مقاومت 1 مگاه اهم با سنسور موازی کنید.
طبق دیتا شیت در شدید ترین حالت خمش این سنسور ولتاژی معادل 70 ولت ایجاد می کند اما در صورتیکه توسط مولتی متر ولتاژ موثر اندازه بگیریم حدودا 2.5 ول خواهد بود.
پالسهایی که این سنسور در اثرضربه ایجاد می کنه صرفا ولتاژ هست و قدرت جریان دهی نداره.در واقع آ سیبی به میکرو کنترلر نمی تونه بزنه.

مشابه تصاویر زیر موقعیت سنسور رو نصب می کنیم:
ldt0-1.jpg
ldt0-2.jpg
ldt0-3.jpg
ldt0-4.jpg
بنابراین طبق تصویر زیر مدار رو میبندیم:
ldt0-5.jpg
کد PHP:
Arduino Code :

int sensorPin A0;
int ledPin 13;
int sensorValue 0;

void setup() {
pinMode(ledPinOUTPUT);
}

void loop() {
sensorValue analogRead(sensorPin);
if (
sensorValue >70){
digitalWrite(ledPinHIGH);
}

else{
digitalWrite(ledPinLOW);
}