سلام
برای ارتباط دو اردینو با نرخ داده پایین و فاصله تقریبی ۱۵۰ متر از داخل ساختمان با محیط بیرون(وجود چند دیوار یا مانع ) بهتر است از چه ماژولی استفاده شود.
اطلاعات ارسالی حجم کمی دارند و ارتباط دو طرفه هست.
در کل ماژول های با فرکانس پایین برای فواصل و موانع زیاد بهتر هستند؟ مثلا ماژول rfm12b در مقابل rf24l01