من در محیط بسکام کار میکنم و در avr های اتمگا میتونم تمام پی دبلیو ام های 0و1و2 را ره ادازی کنم ولی در آردوینو مینی فقط میتونم پی دبلیو ام یک را
راه اندازی کنم و دوتای دیگر را نمیتونم اکر ممکنه کمکم کنید