با سلام

لطفا شماره پایه های این شیلد و مشخصات هر کدام را مشخص کنید. نحوه موازی کردن پایه ها به منظور داشتن جریان بیشتر به چه صورت می باشد.
با تشکر