با سلام
بنده
Ocr
را با شبکه های عصبی در متلب انجام داده ام و میخواهم روی برد آردوینو پیاده سازیش کنم .کدام برد اردوینو برای این کار مناسب است؟
با تشکر