چطور میشه با استفاده از eeprom اردیونو مگا موقعیت و تعداد استپهای استپ موتور رو ذخیره کرد.