از توی فایل متی کپی کرده و در برنامه پروگزامر قرار دهید.
ایم کد تمامی موتورهایی متصل به این شیلد را تک تک تست می کند
test.txt