نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

موضوع: نیاز به کمک در راه اندازی tft با کتابخانه utft

 1. #1
  Member
  تاریخ عضویت
  Feb 2016
  نوشته ها
  41

  نیاز به کمک در راه اندازی tft با کتابخانه utft

  هنگام استفاده از کد مثال کتابخانه با پیام خطای زیر مواجه میشم و کامپایل نمیشه.
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:21:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'

  fontdatatype SmallFont[1144] PROGMEM={

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:125:14 : error: variable 'BigFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'

  fontdatatype BigFont[3044] PROGMEM={

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:234:14 : error: variable 'SevenSegNumFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'

  fontdatatype SevenSegNumFont[2004] PROGMEM={

  ^

 2. #2
  Member
  تاریخ عضویت
  Feb 2016
  نوشته ها
  41
  با نصب دوباره کتابخانه مشکل حل شد ولی صفحه سفیده این هم کد:
  UTFT myGLCD(SSD1289,38,39,40,41);

  void setup()
  {
  randomSeed(analogRead(0));

  // Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  }

  void loop()
  {
  int buf[318];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;

  // Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();

  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("<http://electronics.henningkarlsen.com>", CENTER, 227);

  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);

  // Draw crosshairs
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(159, 15, 159, 224);
  myGLCD.drawLine(1, 119, 318, 119);
  for (int i=9; i<310; i+=10)
  myGLCD.drawLine(i, 117, i, 121);
  for (int i=19; i<220; i+=10)
  myGLCD.drawLine(157, i, 161, i);

  // Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<318; i++)
  {
  myGLCD.drawPixel(i,119+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  }

  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
  for (int i=1; i<318; i++)
  {
  myGLCD.drawPixel(i,119+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  }

  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
  for (int i=1; i<318; i++)
  {
  myGLCD.drawPixel(i,119+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(159, 15, 159, 224);
  myGLCD.drawLine(1, 119, 318, 119);

  // Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(318*20); i++)
  {
  x++;
  if (x==319)
  x=1;
  if (i>319)
  {
  if ((x==159)||(buf[x-1]==119))
  myGLCD.setColor(0,0,255);
  else
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
  }
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  y=119+(sin(((i*1.1)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
  myGLCD.drawPixel(x,y);
  buf[x-1]=y;
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
  {
  switch (i)
  {
  case 1:
  myGLCD.setColor(255,0,255);
  break;
  case 2:
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  break;
  case 3:
  myGLCD.setColor(0,255,0);
  break;
  case 4:
  myGLCD.setColor(0,0,255);
  break;
  case 5:
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  break;
  }
  myGLCD.fillRect(70+(i*20), 30+(i*20), 130+(i*20), 90+(i*20));
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some filled, rounded rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
  {
  switch (i)
  {
  case 1:
  myGLCD.setColor(255,0,255);
  break;
  case 2:
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  break;
  case 3:
  myGLCD.setColor(0,255,0);
  break;
  case 4:
  myGLCD.setColor(0,0,255);
  break;
  case 5:
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  break;
  }
  myGLCD.fillRoundRect(190-(i*20), 30+(i*20), 250-(i*20), 90+(i*20));
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some filled circles
  for (int i=1; i<6; i++)
  {
  switch (i)
  {
  case 1:
  myGLCD.setColor(255,0,255);
  break;
  case 2:
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  break;
  case 3:
  myGLCD.setColor(0,255,0);
  break;
  case 4:
  myGLCD.setColor(0,0,255);
  break;
  case 5:
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  break;
  }
  myGLCD.fillCircle(100+(i*20),60+(i*20), 30);
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<224; i+=5)
  {
  myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 224);
  }
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=224; i>15; i-=5)
  {
  myGLCD.drawLine(318, i, (i*1.44)-11, 15);
  }
  myGLCD.setColor (0,255,255);
  for (int i=224; i>15; i-=5)
  {
  myGLCD.drawLine(1, i, 331-(i*1.44), 15);
  }
  myGLCD.setColor (0,255,255);
  for (int i=15; i<224; i+=5)
  {
  myGLCD.drawLine(318, i, 330-(i*1.44), 224);
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some random circles
  for (int i=0; i<100; i++)
  {
  myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
  x=32+random(256);
  y=45+random(146);
  r=random(30);
  myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some random rectangles
  for (int i=0; i<100; i++)
  {
  myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
  x=2+random(316);
  y=16+random(207);
  x2=2+random(316);
  y2=16+random(207);
  myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  // Draw some random rounded rectangles
  for (int i=0; i<100; i++)
  {
  myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
  x=2+random(316);
  y=16+random(207);
  x2=2+random(316);
  y2=16+random(207);
  myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  for (int i=0; i<100; i++)
  {
  myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
  x=2+random(316);
  y=16+random(209);
  x2=2+random(316);
  y2=16+random(209);
  myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);

  for (int i=0; i<10000; i++)
  {
  myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
  myGLCD.drawPixel(2+random(316), 16+random(209));
  }

  delay(2000);

  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRoundRect(80, 70, 239, 169);

  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
  myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
  myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);

  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 210);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 225);

  delay (10000);
  }

 3. #3
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  لطفا لینک lcd تون رو بدید تا بشه دقیق صحبت کرد

 4. #4
  Member
  تاریخ عضویت
  Feb 2016
  نوشته ها
  41
  لینک دقیقی پیدا نکردم فقط بعد کلی سرچ کردن فهمیدم درایورش ssd1289 و مدل برد راه انداز رو نوشته tft_320qvt

 5. #5
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  نقل قول نوشته اصلی توسط hamed82 نمایش پست ها
  لینک دقیقی پیدا نکردم فقط بعد کلی سرچ کردن فهمیدم درایورش ssd1289 و مدل برد راه انداز رو نوشته tft_320qvt
  متاسفانه من نمیدونم LCD تون چه مدلیه یا پروتکل ارتباطیش چیه
  چند تا لینک براتون میزارم شاید کمک کنه بهتون :

  LCDBPV2 3.2" TFT + Touch & Arduino UNO. FAST

  3.2TFT LCD - Geeetech Wiki

  Connect 3.2 TFT LCD with SSD1289 directly to Arduino mega

 6. #6
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Aug 2016
  نوشته ها
  6
  سلام کتابخونه utft کجاست دانلودش کنم میخوام lcd n96رو با اردوینو راه بندازم
  ویرایش توسط magmagmary : 08-24-2016 در ساعت 04:09 AM

 7. #7
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Aug 2016
  نوشته ها
  6
  من چجوری n96 رو با اردوینو مگا 2560 راه بندازم نمیدونم یه برنامه ساده برای معرفی پایه ها میخوام

 8. #8
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  نقل قول نوشته اصلی توسط mohadese نمایش پست ها
  سلام کتابخونه utft کجاست دانلودش کنم میخوام lcd n96رو با اردوینو راه بندازم
  میتونید با اتصال به اینترنت از طریق خود نرم افزار آردوینو دانلودش کنید.
  میشه روش شماره 1 این آموزش:
  جلسه دوازدهم: آموزش اضافه کردن کتابخانه | وبلاگ آردوینو

  کافیه اونجایی که ازتون اسم کتابخونه رو میخواد UTFT بنویسید

 9. #9
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  نقل قول نوشته اصلی توسط mohadese نمایش پست ها
  من چجوری n96 رو با اردوینو مگا 2560 راه بندازم نمیدونم یه برنامه ساده برای معرفی پایه ها میخوام
  من تو چند تا فروم گشتم همشون میگن میتونی با همون utft راهش بندازی
  فقط خونه پرش ممکنه مجبور بشی اسم چیپ درایورت رو تو هدر برنامه تغییر بدی

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

SEO by vBSEO