اطلاعات سنسور دما رو چگونه با i2c دو arduino uno rev3 ازاردینو مستر به اردینو اسلیو انتقال دهیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کد های تغییر دما :int sensorPin = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);

}

void loop()
{

int reading = analogRead(sensorPin);


float voltage = reading * 5.0;
voltage /= 1024.0;


Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");


float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;

Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");


float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");

delay(1000);چه تغییری باید در کد های اسلیو داد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کد های اسلیو :#include <Wire.h>

void setup() {
Wire.begin();
}

byte x = 0;

void loop() {
Wire.beginTransmission(8);
Wire.write("x is ");
Wire.write(x);
Wire.endTransmission();
x++;
delay(500);
}
لطفا کد هاش رو برام بفرستید .......
ممنون می شم .....