سلام دوستان من کار با اردوینو تازه کارم
4 کلید دارم که می خوام بعد از فشرده شدن اعداد 1 تا 4 رو به پورت سریال ارسال کنه ضمنا میخوام یه delay داشته باشه برا فاصله افتادن دستور در فشرده شدن کلیدها
این کد منه ولی کار نمیکنه
میشه راهنمایی کنید
کد:
const int BUTTON_PIN_1 = 2;
const int BUTTON_PIN_2 = 3;
const int BUTTON_PIN_3 = 4;
const int BUTTON_PIN_4 = 5;


char ConsolCode = '0';

void setup() 
 {
  InitializeSerial();
  GetConsolCode(); 
 }

void loop()
 {
  CheckInputButton(); 
 }
 
void InitializeSerial()
 {
 //Serial.begin(115200);
 
 pinMode(BUTTON_PIN_1, INPUT);
 pinMode(BUTTON_PIN_2, INPUT);
 pinMode(BUTTON_PIN_3, INPUT);
 pinMode(BUTTON_PIN_4, INPUT);
 }


void GetConsolCode() {
 while(true) {
  if (digitalRead(BUTTON_PIN_1) == HIGH) {
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_1) == HIGH){ delay(1); }
   ConsolCode = '1';
   break;
  } else if (digitalRead(BUTTON_PIN_2) == HIGH) {
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_2) == HIGH){ delay(1); }
   ConsolCode = '2';
   break;
  } else if (digitalRead(BUTTON_PIN_3) == HIGH) {
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_3) == HIGH){ delay(1); }
   ConsolCode = '3';
   break;
  } else if (digitalRead(BUTTON_PIN_4) == HIGH) {
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_4) == HIGH){ delay(1); }
   ConsolCode = '4';
   break;
  }
  delay(100);
 }
}
void CheckInputButton() {
 
if (digitalRead(BUTTON_PIN_1) == HIGH)
  {
   Serial.print("1");  
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_1) == HIGH){ delay(1); }
  }
if (digitalRead(BUTTON_PIN_2) == HIGH)
  {
   Serial.print("2");  
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_2) == HIGH){ delay(1); }
  }
if (digitalRead(BUTTON_PIN_3) == HIGH)
  {
   Serial.print("3");  
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_3) == HIGH){ delay(1); }
  }
if (digitalRead(BUTTON_PIN_4) == HIGH)
  {
   Serial.print("4");  
   while(digitalRead(BUTTON_PIN_4) == HIGH){ delay(1); }
  }

}