با تابع map آنشنایی دارید؟
Arduino - Map

این تابع روی اعداد اینتیجر کار میکنه

گاها نیاز داریم برای اعداداعشاری هم تغییر محدوده انجام بدیم ا در این صورت از این فرم استفاده م
کد:
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
{
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}