سلام دوستان
من چطوری میتونم با استفاده از اردوینو و سیم 900 اطلاعات رو به یک دیتابیس از طریق gprs ارسال کنم
من نمونه کدی دارم که همه اینها جوابش رو اوکی میگیرم ولی هیچ اتفاقی نمیافته ممنون میشم راهنمایی کنین
کد:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial myGsm(2,3); void setup() { myGsm.begin(9600); Serial.begin(9600); delay(500); myGsm.println("AT+CIPSHUT"); delay(1000); printSerialData(); myGsm.println("AT+CIPMUX=0"); delay(2000); printSerialData(); myGsm.println("AT+CGATT=1"); delay(1000); printSerialData(); myGsm.println("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"");//setting the APN,2nd parameter empty works for all networks delay(5000); printSerialData(); myGsm.println(); myGsm.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"mtnirancell\""); delay(6000); printSerialData(); myGsm.println("AT+SAPBR=1,1"); //init the HTTP request delay(2000); printSerialData(); myGsm.println("AT+SAPBR=2,1"); delay(5000); printSerialData(); delay(5000); myGsm.println("AT+SAPBR=0,1"); delay(2000); printSerialData(); //sendtemP(); delay(3000); myGsm.println("AT+HTTPINIT"); printSerialData(); myGsm.println("AT+HTTPSSL=1"); delay(2000); printSerialData(); myGsm.println("AT+HTTPPARA=\"CID\",1"); delay(1000); printSerialData(); myGsm.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://abdoullah.000webhostapp.com/test1.php?\""); delay(2000); printSerialData(); myGsm.println("AT+HTTPACTION=1"); delay(1000); printSerialData(); myGsm.println("AT+HTTPREAD"); delay(1000); printSerialData(); myGsm.println("AT+HTTPTERM"); delay(1000); printSerialData(); } void loop() { } void printSerialData() { while(myGsm.available()!=0) Serial.write(myGsm.read()); }