سلام دوستان من می خواسم با اردوینو atmega2560 این ماژول رو راه اندازی کنم اما وقتی که به اردوینو وصل میکنم هیچ واکنشی نشون نمیده یعنی هیچ کدوم از ال ای دی هاش چشمک نمیزنه
نحوه وصل کردن پین های esp هم به این صورته
ch_pc -------3.3V
vcc-----------3.3V
RX-----------TX
TX-----------RX
GND---------GND
GPI00------LOW
GPI02------HIGH
GPI15------LOW
و کدیم ک تست میکنم اینه


#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial esp8266(5,6);//tx esp ro be 5 vasl mikonam va rx esp ro be 6

void setup()
{
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
esp8266.begin(115200);

pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
digitalWrite(2,LOW);//IN BARAYE PIO00
digitalWrite(3,HIGH);//PIO02
digitalWrite(4,LOW);//PIO15

esp8266.println("AT+RST");
delay(1000);
esp8266.println("AT+CWMODE=3");
delay(1000);
esp8266.println("AT+CWSAP=\"mOhammad\",\"12345\",3 ,4");
delay(1000);
esp8266.println("AT+CIPMUX=1");
delay(1000);
esp8266.println("AT+CIPSERVER=1,500");
delay(1000);
}

void loop()
{

digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);

}