برای دریافت دیتا شیت میتوانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید.
S3模块开发包
S3系列接触式IC卡读写模块规格书
S3系列接触式IC卡读写模块说明书 (1)