سلام در صورت امکان این مادر برد رو وارد کنید
ECS BAT-I/J1900 V1.0 | Ecs BAT-I/J1900 V1.0 Intel Motherboard