موتور براشلس مدل 2805 cfو 2822 cf خیلی خوبه اگه باشه
بهمراه اسپید کترلرهاش