سلام سون سگمت 8 دیجیت برای طراحی دستگاه ها خیلی بدرد میخوره
http://www.electrodragon.com/product/8-segment-display-module