این برد Gameduino: a game adapter for microcontrollers — excamera و نسخه جدیدترش هم جاش در فروشگاه خالیه .