با این شیلد برد اردوینو خودتون به برد لینوکس تبدیل کنید

Buy (Pre-order) Yun Shield [114990078] | Seeedstudio