هاب موتور به موتورهايي كه درون چرخ قرار مي گيرند مي گويند . اين موتورها كاربرد بسياري در زمينه ساخت اسكوترها و اسكيتها دارند