لطفا این ماژول بعلت
1 -سهولت استفاده با حداقل قطعات
2-مصرف کم
3-اندازه کوچک
4-قیمت مناسب
مورد بررسی قرار دهید.
تنوع زیادی داره ولی مدل ESP-07 و ESP-05 فکر کنم مناسب تره.

esp8266-serial-wifi-wireless-transceiver

ESP8266 serial WIFI wireless transceiver module-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
ESP8266 serial WIFI model ESP 07 Authenticity Guaranteed-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Espruino - ESP8266