اینجا بردهای مینی خیلی خوبی داره
mini-itx.com - store - Gigabyte Mini-ITX Motherboards