سلام
لطفا چند نمونه پتانسیومتر دیجیتال مثل mcp4131 که با اردوینو هم سازگاری داشته باشه وارد فروشگاه کنید.