نقل قول نوشته اصلی توسط magmagmary نمایش پست ها
ماژول نمایشگر 12864 OLED دارای ارتباط I2C

کتابخانه های مورد استفاده ضمیمه شده است
کد:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>


#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);


#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16 
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16 
static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
 B00000001, B11000000,
 B00000001, B11000000,
 B00000011, B11100000,
 B11110011, B11100000,
 B11111110, B11111000,
 B01111110, B11111111,
 B00110011, B10011111,
 B00011111, B11111100,
 B00001101, B01110000,
 B00011011, B10100000,
 B00111111, B11100000,
 B00111111, B11110000,
 B01111100, B11110000,
 B01110000, B01110000,
 B00000000, B00110000 };


void setup()  {        
 Serial.begin(9600);


 // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
 // init done
 
 // Show image buffer on the display hardware.
 // Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
 // internally, this will display the splashscreen.
 display.display();
 delay(2000);


 // Clear the buffer.
 display.clearDisplay();


 // draw a single pixel
 display.drawPixel(10, 10, WHITE);
 // Show the display buffer on the hardware.
 // NOTE: You _must_ call display after making any drawing commands
 // to make them visible on the display hardware!
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw many lines
 testdrawline();
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw rectangles
 testdrawrect();
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw multiple rectangles
 testfillrect();
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw mulitple circles
 testdrawcircle();
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw a white circle, 10 pixel radius
 display.fillCircle(display.width()/2, display.height()/2, 10, WHITE);
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 testdrawroundrect();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 testfillroundrect();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 testdrawtriangle();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();
  
 testfilltriangle();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw the first ~12 characters in the font
 testdrawchar();
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // draw scrolling text
 testscrolltext();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // text display tests
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,0);
 display.println("Hello, world!");
 display.setTextColor(BLACK, WHITE); // 'inverted' text
 display.println(3.141592);
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.print("0x"); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();


 // miniature bitmap display
 display.drawBitmap(30, 16, logo16_glcd_bmp, 16, 16, 1);
 display.display();
 delay(1);


 // invert the display
 display.invertDisplay(true);
 delay(1000); 
 display.invertDisplay(false);
 delay(1000); 
 display.clearDisplay();


 // draw a bitmap icon and 'animate' movement
 testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_HEIGHT, LOGO16_GLCD_WIDTH);
}
void loop() {
 
}
void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
 uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
 
 // initialize
 for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  icons[f][XPOS] = random(display.width());
  icons[f][YPOS] = 0;
  icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
  
  Serial.print("x: ");
  Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
  Serial.print(" y: ");
  Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
  Serial.print(" dy: ");
  Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
 }


 while (1) {
  // draw each icon
  for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
   display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
  }
  display.display();
  delay(200);
  
  // then erase it + move it
  for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
   display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, BLACK);
   // move it
   icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
   // if its gone, reinit
   if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
    icons[f][XPOS] = random(display.width());
    icons[f][YPOS] = 0;
    icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
   }
  }
  }
}
void testdrawchar(void) {
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,0);


 for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
  if (i == '\n') continue;
  display.write(i);
  if ((i > 0) && (i % 21 == 0))
   display.println();
 }  
 display.display();
 delay(1);
}


void testdrawcircle(void) {
 for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
  display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
}


void testfillrect(void) {
 uint8_t color = 1;
 for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
  // alternate colors
  display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, color%2);
  display.display();
  delay(1);
  color++;
 }
}


void testdrawtriangle(void) {
 for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
  display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
           display.width()/2-i, display.height()/2+i,
           display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
}


void testfilltriangle(void) {
 uint8_t color = WHITE;
 for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
  display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
           display.width()/2-i, display.height()/2+i,
           display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
  if (color == WHITE) color = BLACK;
  else color = WHITE;
  display.display();
  delay(1);
 }
}


void testdrawroundrect(void) {
 for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
  display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
}


void testfillroundrect(void) {
 uint8_t color = WHITE;
 for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
  display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, color);
  if (color == WHITE) color = BLACK;
  else color = WHITE;
  display.display();
  delay(1);
 }
}
  
void testdrawrect(void) {
 for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
  display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
}


void testdrawline() { 
 for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
  display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
  display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 delay(250);
 
 display.clearDisplay();
 for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
  display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
  display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 delay(250);
 
 display.clearDisplay();
 for (int16_t i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
  display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
  display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 delay(250);


 display.clearDisplay();
 for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
  display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
  display.display();
  delay(1);
 }
 for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
  display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE); 
  display.display();
  delay(1);
 }
 delay(250);
}


void testscrolltext(void) {
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(10,0);
 display.clearDisplay();
 display.println("scroll");
 display.display();
 delay(1);
 
 display.startscrollright(0x00, 0x0F);
 delay(2000);
 display.stopscroll();
 delay(1000);
 display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
 delay(2000);
 display.stopscroll();
 delay(1000);  
 display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
 delay(2000);
 display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
 delay(2000);
 display.stopscroll();
}
دوستان ببخشید اینو مستقیم میشه به فلایت کنترل پیکسهاوک زد . چون دقیقا همین نمایشگر با همین مشخصات برای فلایت کنترل اومده دقیقااا همین نمایشگر فقط آیا نیاز به کد نویسی داره ؟؟؟

41pwyuypqzl._ac_.jpg41lwh7wvrml._ac_.jpg31-wz-uuhvl._ac_.jpg31rrsmbmlel._ac_.jpg