سلام
دیتا شیت سنسور هست
به زبا چینی
البته با گوگل ترجمه میشه مشکلی نداره ...
XN297L .pdf