سلام فایلی که ضمیمه کردم توضیحاتی در مورد فاصله سنج هست
ببخشید قدری نامرتب شده ....
Laser distance sensor.pdf

Be Good