نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree2 لایک
 • 1 Post By magmagmary
 • 1 Post By مینا67

موضوع: ماژول نمایشگر 1.8 اینچی - دارای ارتباط spi و درایور st7735r

 1. #1
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064

  ماژول نمایشگر 1.8 اینچی - دارای ارتباط spi و درایور st7735r

  ماژول نمایشگر 1.8 اینچی - دارای ارتباط SPI و درایور ST7735R

  سیم بندی:
  Arduino
  LCD
  5V
  VCC
  GND
  GND
  3V
  LED+
  GND
  LED-
  10
  CS
  9
  A0
  8
  RST
  11
  SDA
  13
  SCL

 2. #2
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  نمونه کد آردوینو :
  کد:
  
  #include <Adafruit_GFX.h>  // Core graphics library
  #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
  #include <SPI.h>
  
  
  
  
  // For the breakout, you can use any 2 or 3 pins
  // These pins will also work for the 1.8" TFT shield
  #define TFT_CS   10
  #define TFT_RST  8 // you can also connect this to the Arduino reset
             // in which case, set this #define pin to 0!
  #define TFT_DC   9
  
  
  
  
  Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  
  
  float p = 3.1415926; 
  
  
  void setup(void) {
   Serial.begin(9600);
   Serial.print("Hello! ST7735 TFT Test");
  
  
   // Use this initializer if you're using a 1.8" TFT
   tft.initR(INITR_BLACKTAB);  // initialize a ST7735S chip, black tab
  
  
   // Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT
   //tft.initR(INITR_144GREENTAB);  // initialize a ST7735S chip, black tab
  
  
   Serial.println("Initialized");
  
  
   uint16_t time = millis();
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   time = millis() - time;
  
  
   Serial.println(time, DEC);
   delay(500);
  
  
   // large block of text
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", ST7735_WHITE);
   delay(1000);
  
  
   // tft print function!
   tftPrintTest();
   delay(4000);
  
  
   // a single pixel
   tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN);
   delay(500);
  
  
   // line draw test
   testlines(ST7735_YELLOW);
   delay(500);
  
  
   // optimized lines
   testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE);
   delay(500);
  
  
   testdrawrects(ST7735_GREEN);
   delay(500);
  
  
   testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA);
   delay(500);
  
  
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   testfillcircles(10, ST7735_BLUE);
   testdrawcircles(10, ST7735_WHITE);
   delay(500);
  
  
   testroundrects();
   delay(500);
  
  
   testtriangles();
   delay(500);
  
  
   mediabuttons();
   delay(500);
  
  
   Serial.println("done");
   delay(1000);
  }
  
  
  void loop() {
   tft.invertDisplay(true);
   delay(500);
   tft.invertDisplay(false);
   delay(500);
  }
  
  
  void testlines(uint16_t color) {
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
   }
   for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
    tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
   }
  
  
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
   }
   for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
    tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
   }
  
  
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
   }
   for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
    tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
   }
  
  
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
   }
   for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
    tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
   }
  }
  
  
  void testdrawtext(char *text, uint16_t color) {
   tft.setCursor(0, 0);
   tft.setTextColor(color);
   tft.setTextWrap(true);
   tft.print(text);
  }
  
  
  void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) {
    tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1);
   }
   for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) {
    tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2);
   }
  }
  
  
  void testdrawrects(uint16_t color) {
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color);
   }
  }
  
  
  void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) {
    tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1);
    tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2);
   }
  }
  
  
  void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
   for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) {
    for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) {
     tft.fillCircle(x, y, radius, color);
    }
   }
  }
  
  
  void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
   for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) {
    for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) {
     tft.drawCircle(x, y, radius, color);
    }
   }
  }
  
  
  void testtriangles() {
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   int color = 0xF800;
   int t;
   int w = tft.width()/2;
   int x = tft.height()-1;
   int y = 0;
   int z = tft.width();
   for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) {
    tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
    x-=4;
    y+=4;
    z-=4;
    color+=100;
   }
  }
  
  
  void testroundrects() {
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   int color = 100;
   int i;
   int t;
   for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) {
    int x = 0;
    int y = 0;
    int w = tft.width()-2;
    int h = tft.height()-2;
    for(i = 0 ; i <= 16; i+=1) {
     tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
     x+=2;
     y+=3;
     w-=4;
     h-=6;
     color+=1100;
    }
    color+=100;
   }
  }
  
  
  void tftPrintTest() {
   tft.setTextWrap(false);
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   tft.setCursor(0, 30);
   tft.setTextColor(ST7735_RED);
   tft.setTextSize(1);
   tft.println("Hello World!");
   tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
   tft.setTextSize(2);
   tft.println("Hello World!");
   tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
   tft.setTextSize(3);
   tft.println("Hello World!");
   tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
   tft.setTextSize(4);
   tft.print(1234.567);
   delay(1500);
   tft.setCursor(0, 0);
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
   tft.setTextSize(0);
   tft.println("Hello World!");
   tft.setTextSize(1);
   tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
   tft.print(p, 6);
   tft.println(" Want pi?");
   tft.println(" ");
   tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX!
   tft.println(" Print HEX!");
   tft.println(" ");
   tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
   tft.println("Sketch has been");
   tft.println("running for: ");
   tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA);
   tft.print(millis() / 1000);
   tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
   tft.print(" seconds.");
  }
  
  
  void mediabuttons() {
   // play
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
   tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
   tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_RED);
   delay(500);
   // pause
   tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
   tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
   tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
   delay(500);
   // play color
   tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_BLUE);
   delay(50);
   // pause color
   tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
   tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
   // play color
   tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_GREEN);
  }

 3. #3
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  کتابخانه های مورد نیاز
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
  لایک کردن

 4. #4
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Jan 2017
  نوشته ها
  1

  Unhappy lcd

  سلام من طبق سیم بندی وبرنامه شما عمل میکنم ولی فقط یه نور سفید میاد مشکل چی میتونه باشه؟

 5. #5
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  نقل قول نوشته اصلی توسط reza_for97 نمایش پست ها
  سلام من طبق سیم بندی وبرنامه شما عمل میکنم ولی فقط یه نور سفید میاد مشکل چی میتونه باشه؟
  دوست عزیز کد و سیم بندی تست شده هست
  یک بار سیم بنیدتون رو مجدد تست کنید
  ممکنه سیمهاتون قطعی داشته باشه

 6. #6
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Feb 2017
  نوشته ها
  13
  سلام وقت بخیر برای آردوئینو مگا سیم بندی چگونه تغییر میکنه؟
  لایک کردن

 7. #7
  مدیر ویژه
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  586
  سلام
  کد رو بخونید متوجهش میشید

 8. #8
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Feb 2017
  نوشته ها
  13
  چجوری میشه هم از sd و هم از ال سی دی همزمان استفاده کرد؟ با توجه به اینکه هر دو spi میخان و برد mega یک سری spi داره

 9. #9
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Jan 2018
  نوشته ها
  1
  سلام
  ما از این LCD استفاده کرده ایم:
  2_qryt13vure.jpg

  و این سیم بندی را بکار برده ایم:
  unotft__n6ib65wiaq.jpg

  سپس کتابخانه TFT.h را دانلود کردیم از طریق خود اردیانو و درست جواب گرفتیم. پین dc ذکر شده در برنامه های این کتابخانه همان A0 است.
  از مثال های این کتابخانه استفاده کنید و ال سی دی خود را تست نمایید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

SEO by vBSEO