آیا اپلیکیشن یا روشی برای تغییر UUID , Major , Minor این بیکن وجود داره؟
تو توضیحات خود سایت سازند گفته شده که میشه تغییر داد اما چطور؟
لینک سایت سازنده :
NRF51822 Beacon-SHENZHEN RadioLand Technology CO.,LTD.