شماتیک (دانلود)

راهنمای اتصال پایه های تراشه FPGA در بورد (دانلود)

بلوک دیاگرام بورد (دانلود)

مدل سه*بعدی* (دانلود)

راهنمای کاربر (دانلود نسخه ۱.۱)

فایل ucf بورد (دانلود)فایل تعریف بورد برای برنامه ISE و XPS (دانلود) (برای نصب به آموزش میکروبلیز مراجعه کنید)

برنامه*ی تست بورد (دانلود)

فایل rdiArgs.bat (دانلود)

درایور USB پروگرامر (دانلود نسخه ۶۴ بیتی| دانلود نسخه ۳۲ بیتی)