چند روزی هست ظاهر گرافیکی سایت دستخوش تغییراتی شده ،فکر میکنم اکثر قریب به اتفاق کاربران با این سیستم جدید خصوصا هنگام ورود با تلفن همراه مشکل اساسی دارند.شاید دست اندر کاران سایت خبر ندارند ! وضعیت بوجود آمده از همه لحاظ دارای اشکال هست یا اینکه فقط مشکل من و گوشی من هست؟! آخه سری که درد نميکنه چرا دستمال ببنديم!؟ مگه گرافیک قبلی چه اشکالی داشت؟