نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
Like Tree1 لایک
 • 1 Post By canopus

موضوع: پروژه کنترل وسایل با SMS به وسیله ماژول A6 GSM mini

 1. #1
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Nov 2016
  نوشته ها
  23

  پروژه کنترل وسایل با SMS به وسیله ماژول A6 GSM mini

  با عرض ادب خدمت تمامی دوستان
  پروژه کنترل وسایل با SMS به وسیله ماژول A6 GSM mini

  اقلام مورد نیاز
  برد اردینو
  شیلد LCD کارکتری 2*16 با ارتباط I2C
  ماژول A6 GSM mini
  ماژول رله 4 تایی

  نحوه اتصال LCD به برد اردینو
  SDA TO A3
  SCL TO A4
  VCC TO VCC
  GND TO GND

  نحوه اتصال A6 GSM mini به برد آردینو
  UTX TO D10
  URX TO D11
  PWR TO VCC
  VCC TO VCC
  GND TO GND

  نحوه اتصال ماژول رله به برد اردینو
  In1 to D3
  In2 to D4
  In3 to D5
  In4 to D6
  VCC TO VCC
  GND TO GND

  **در ابتدا سیم کارتی بدون PIN از هر اپراتوری (همراه اول ، ایرانسل ، رایتل ) درون شیلد سیمکارت ماژول A6 GSM mini قرار دهید**

  دستورالعمل استفاده

  بعد از عبور از مرحله لودینگ شما وضعیت رله ها رو میتونید روی LCD که به صورت A=0 (یعنی رله A خاموش) است رو ببنید

  با ارسال دستور T1 توسط SMS از موبایل به شماره سیمکارت روی ماژول (حتما حروف بزرگ) شماره تلفن مدیر دستگاه توسط دستگاه شناخته شده و از هیچ شماره دیگری دستور نمیگیرد.

  دستگاه پاسخ شما رو با یک پیامک با عنوان " Admin phone is " خواهد داد

  با ارسال دستور A1 (حتما حروف بزرگ) رله یک (A) روشن و وضعیت رله به شما پیامک و روی LCD نمایش داده خواهد شد.
  با ارسال دستور A0 (حتما حروف بزرگ) رله یک (A) خاموش و وضعیت رله به شما پیامک و روی LCD نمایش داده خواهد شد.

  سایر رله های B و C و D رو همانند رله A میتونید خاموش یا روشن نمایید

  کد برنامه
  کد:
  #include <SoftwareSerial.h>
  SoftwareSerial GPRS(10, 11);
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
  
  enum _parseState {
   PS_DETECT_MSG_TYPE,
  
   PS_IGNORING_COMMAND_ECHO,
  
   PS_READ_CMTI_STORAGE_TYPE,
   PS_READ_CMTI_ID,
  
   PS_READ_CMGR_STATUS,
   PS_READ_CMGR_NUMBER,
   PS_READ_CMGR_SOMETHING,
   PS_READ_CMGR_DATE,
   PS_READ_CMGR_CONTENT,
   PHONE
  };
  
  String ADMIN_PHONE="";
  String SMS_PHONE_NUMBER="";
  String TEMP_PHONE="";
  String x="";
  String y="";
  
  int AV;
  int BV;
  int CV;
  int DV;
  
  byte state = PS_DETECT_MSG_TYPE;
  
  char buffer[80];
  
  byte pos = 0;
  int lastReceivedSMSId = 0;
  boolean validSender = false;
  
  void resetBuffer() {
   memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
   pos = 0;
  }
  void setup()
  {
   
   GPRS.begin(9600);
   Serial.begin(9600);
   //----lcd----//
   lcd.init();
   lcd.backlight();
   //----lcd----//
   //--------relay-------//
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(4, OUTPUT);
   pinMode(5, OUTPUT);
   pinMode(6, OUTPUT);
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, HIGH);
   digitalWrite(5, HIGH);
   digitalWrite(6, HIGH);
   //--------relay-------//
   Loading();
   GSM_CMGF_CMGD();
   lcd_Relay_v();
  }
  
  void loop()
  {
   while(GPRS.available()) {
    parseATText(GPRS.read());
   }
  }
  
    
  void parseATText(byte b) {
  
   buffer[pos++] = b;
  
   if ( pos >= sizeof(buffer) )
    resetBuffer(); 
  
   
   switch (state) {
   case PS_DETECT_MSG_TYPE: 
    {
     if ( b == '\n' )
      resetBuffer();
     else {    
      if ( pos == 3 && strcmp(buffer, "AT+") == 0 ) {
       state = PS_IGNORING_COMMAND_ECHO;
      }
      else if ( pos == 6 ) {
       
       
   if ( strcmp(buffer, "+CMTI:") == 0 ) {
        Serial.println("Received CMTI");
        state = PS_READ_CMTI_STORAGE_TYPE;
       }
       else if ( strcmp(buffer, "+CMGR:") == 0 ) {
        Serial.println("Received CMGR");      
        state = PS_READ_CMGR_STATUS;
       }
       resetBuffer();
      }
     }
    }
    break;
  
   case PS_IGNORING_COMMAND_ECHO:
    {
     if ( b == '\n' ) {
      
      state = PS_DETECT_MSG_TYPE;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMTI_STORAGE_TYPE:
    {
     if ( b == ',' ) {
      Serial.print("SMS storage is ");
      Serial.println(buffer);
      state = PS_READ_CMTI_ID;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMTI_ID:
    {
     if ( b == '\n' ) {
      lastReceivedSMSId = atoi(buffer);
      Serial.print("SMS id is ");
      Serial.println(lastReceivedSMSId);
  
      GPRS.print("AT+CMGR=");
      GPRS.println(lastReceivedSMSId);
      
      state = PS_DETECT_MSG_TYPE;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMGR_STATUS:
    {
     if ( b == ',' ) {
      Serial.print("CMGR status: ");
      Serial.println(buffer);
      state = PS_READ_CMGR_NUMBER;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMGR_NUMBER:
    {
     if ( b == ',' ) {
      Serial.print("CMGR number: ");
      Serial.println(buffer);
      TEMP_PHONE=buffer;
      SMS_PHONE_NUMBER=buffer;
  
      
      validSender = true;
  
      state = PS_READ_CMGR_SOMETHING;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMGR_SOMETHING:
    {
     if ( b == ',' ) {
      Serial.print("CMGR something: ");
      Serial.println(buffer);
      state = PS_READ_CMGR_DATE;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMGR_DATE:
    {
     if ( b == '\n' ) {
      Serial.print("CMGR date: ");
      Serial.println(buffer);
      state = PS_READ_CMGR_CONTENT;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
  
   case PS_READ_CMGR_CONTENT:
    {
     if ( b == '\n' ) {
      Serial.print("CMGR content: ");
      Serial.print(buffer);
  
      parseSMSContent();
  
      GPRS.print("AT+CMGD=");
      GPRS.println(lastReceivedSMSId);
      
  
      state = PS_DETECT_MSG_TYPE;
      resetBuffer();
     }
    }
    break;
   }
  }
  
  void parseSMSContent() {
   char* ptr = buffer;
   lcd_NEW_Message();
   while ( strlen(ptr) >=2 ) {
    if (ptr[0] == 'T') {
     if ( ptr[1] == '1' )
   ADMIN_PHONE = TEMP_PHONE;
   GPRS.println("AT+CMGS="+ ADMIN_PHONE);
   delay(1000);
   GPRS.println("Admin phone is");
   GPRS.println(ADMIN_PHONE);
   GPRS.println("Najmi ICT");
   delay(100);
   GPRS.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
   delay(1000);
     }
    
    if (ptr[0] == 'A') {
     if (ptr[1] == '1')
       {
      if (ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER)
        {
        x= " A ";
        y= " ON";
        SEND_SMS();
        digitalWrite(3, LOW);
        AV=1;
        }
       }
     else if ( ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER )
  	      {
  	    if (ptr[1] == '0')
          {
          x= " A ";
          y= " OFF";
          SEND_SMS();
          digitalWrite(3, HIGH);
          AV=0;
          }
    }
  	}
     
    if (ptr[0] == 'B') {
     if (ptr[1] == '1')
       {
      if (ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER)
        {
        x= " B ";
        y= " ON";
        SEND_SMS();
        digitalWrite(4, LOW);
        BV=1;
        }
       }
     else if ( ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER )
  	      {
  	    if (ptr[1] == '0')
          {
          x= " B ";
          y= " OFF";
          SEND_SMS();
          digitalWrite(4, HIGH);
          AV=0;
          }
    }
  	}
     
    if (ptr[0] == 'C')
    {
     if (ptr[1] == '1')
       {
      if (ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER)
        {
        x= " C ";
        y= " ON";
        SEND_SMS();
        digitalWrite(5, LOW);
        CV=1;
        }
       }
     else if ( ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER )
  	      {
  	    if (ptr[1] == '0')
          {
          x= " C ";
          y= " OFF";
          SEND_SMS();
          digitalWrite(5, HIGH);
          AV=0;
          }
    }
  	}
  
    if (ptr[0] == 'D') 
    {
     if (ptr[1] == '1')
       {
      if (ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER)
        {
        x= " D ";
        y= " ON";
        SEND_SMS();
        digitalWrite(6, LOW);
        DV=1;
        }
      }
     else if ( ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER )
  	      {
  	    if (ptr[1] == '0')
          {
          x= " D ";
          y= " OFF";
          SEND_SMS();
          digitalWrite(6, HIGH);
          AV=0;
          }
    }
  	}
    
    lcd_Relay_v();
  
    ptr += 2;
   }
  }
  void SEND_SMS(){
   GPRS.println("AT+CMGS="+ADMIN_PHONE);
   delay(1000);
   GPRS.println("Relay"+x+""+y+"");
   GPRS.println("Najmi ICT");
   delay(100);
   GPRS.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
   delay(1000);
  }
  void lcd_NEW_Message(){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor( 0 , 0 );
    lcd.print("  New Message ");
    lcd.setCursor( 0 , 1 );
    lcd.print(" * Najmi ICT *"); 
  }
  
  void lcd_Relay_v(){
    lcd.clear();
   lcd.setCursor( 0 , 0 );
    lcd.print("A=");
   lcd.setCursor( 2 , 0 );
    lcd.print(AV);
   lcd.setCursor( 5 , 0 );
    lcd.print("B=");
   lcd.setCursor( 7 , 0 );
    lcd.print(BV);
   lcd.setCursor( 0 , 1 );
    lcd.print("C=");
   lcd.setCursor( 2 , 1 );
    lcd.print(CV);
   lcd.setCursor( 5 , 1 );
    lcd.print("D=");
   lcd.setCursor( 7 , 1 );
    lcd.print(DV); 
  }
  void Loading(){
    lcd.setCursor( 0 , 0 );
    lcd.print(">  Loading:  <");
  for (int j = 0; j <= 15; j++)
    {
     lcd.setCursor( j , 1 );
     lcd.print((char)255);
     delay(1500);
    }
   lcd.clear(); 
   lcd.setCursor( 0 , 0 );
   lcd.print(".:::: Ready ::::.");
   lcd.setCursor( 0 , 1 );
   lcd.print(" Made by Najmi");
  }
  void GSM_CMGF_CMGD(){
   GPRS.println("AT+CMGf=1");
   delay(1000);
   for (int i = 1; i <= 15; i++) {
    GPRS.print("AT+CMGD=");
    GPRS.println(i);
    delay(200);
    while(GPRS.available()) 
     Serial.write(GPRS.read());
   }
  }
  ویرایش توسط canopus : 04-20-2018 در ساعت 06:35 PM
  لایک کردن

 2. #2
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Jan 2016
  نوشته ها
  1

  تعویض ماژول A6 GSM mini

  سلام مهندس جان میشه بجای ماژول A6 GSM mini از sim900 یا سیم800 بجاش استفاده کرد ؟ متاسفانه این ماژول توی بازار کم شده .. در ضمن اگه بشه تغییر کدها را با پینهای اون مازول ها بگین که دیگه معرفتو واسم تمام کردین . قربان دست شما . منتظر پاسخ می مانم . خدانگهدار.

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

SEO by vBSEO