کد:
#include <Wire.h>
 
 
void setup()
{
 Wire.begin();
 
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
 Serial.println("\nI2C Scanner");
}
 
 
void loop()
{
 byte error, address;
 int nDevices;
 
 Serial.println("Scanning...");
 
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
 
  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println(" !");
 
   nDevices++;
  }
  else if (error==4)
  {
   Serial.print("Unknown error at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("done\n");
 
 delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
}