من با بسکام تمام pwm های avrهای مختلف را
کانفیگ میکنم اما در اردوینو مینی تنها pwm1رامیتوانم وبا تایمر 0و2 مشکلدارم اگه کسی این مشگلو حل کرده کمکم کنید