سلام وقتتون بخیر
من با برد wemos d1 wifi میخوام به سوکت سرور خودم که آی پی اون 192.168.43.178 و پورتش 2025 هست وصل بشم
پرد به وای فای وصل شده و آی پی هم گرفته اما به سوکت نمیتونه وصل شه و خروجی زیر توی سریال میاد :
12:22:44.620 -> Connection to host failed


کد من اینه :
کد:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>

WiFiClient client;
WiFiServer server(80);

int port = 2025;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Connecting...\n");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin("Behzad_phone", "1234567890"); // change it to your ussid and password
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.print("IP address is : ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop()
{
  if (!client.connect("192.168.43.178", port))
  {
    Serial.println("Connection to host failed");
    delay(1000);
    return;
  }
  Serial.println("Connected to server successful!");
  client.println("Hello From ESP8266");
  delay(250);
  while (client.available() > 0)
  {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  }
  Serial.print('\n');
  client.stop();
  delay(5000);
}

ممنون میشم راهنمایی کنید