باسلام
چگونه میتونان برد 4dig-7segment به برد لئوناردو وصل کرد و برنامه نمونه آن چگونه است