سلام خدمت دوستان گرامی
لطفا راهنمایی کنید
میخوام کاری کنم که در صورتی که ماژول یک کاراکتر را از طریق وایفا دریافت کرد پایه دو را در node mcu یک کنه من از این کد استفاده کردم اما نمیدونم مشکل کجاس ارتباط بین موبایل و ماژول برقرار نمیشه لطفا راهنمایی کنید
نرم افزار موبایلی که استفاده میکنم برای ارسال کاراکتر socket protocol
و اگه کد بهتری دارید برای این کار بهم بدید


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUDP.h>

unsigned int localPort = 6000;
byte packetBuffer[512];
char ssid[30] = "TurboDigital";
char key[30] = "1939300050212";
WiFiUDP Udp;

void UDP_Send_String(String str){
Udp.beginPacket({192,168,1,53}, 5000);
for (int i=0;i<str.length();i++){
Udp.write(str[i]);
}
Udp.endPacket();
}

void setup() {
pinMode(2,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Udp.begin(localPort);
WiFi.begin(ssid, key);
WiFi.mode(WIFI_STA);
byte dis = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
dis++;
if (dis == 30){
WiFi.disconnect();
dis = 0;
WiFi.begin(ssid, key);
WiFi.status();
}
}
}

void loop() {
int noBytes = Udp.parsePacket();
String received_command = "";

if ( noBytes ) {
Udp.read(packetBuffer,noBytes);
for (int i=1;i<=noBytes;i++)
{
received_command += char(packetBuffer[i - 1]);
}

if (received_command == "1"){
digitalWrite(2,1);
}

if (received_command == "2"){
digitalWrite(2,0);
}

}
delay(10);
}