سلام خسته نباشید
مدتی کمی هست شروع به یادگیری آردوینو کردم و ی مشگلی دارم اینه که مثال آموزشی هست که با ی پتاسیوتر ولومی من از طریق خط آنالوگ به برد آردوینو uno معرفی میکنم و باید مقدار ولتاژ 0 تا 1023 نشون بده اما عدد از 15 تا تقریبا 900 نشون میده. خط برنامه در زیر

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
/////
int var ;
/////
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {

var = analogRead(0);
/////
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("var=");
/////
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(var);
/////
delay(100);
lcd.clear();
/////
}


و یا با lm35 برای اندازه گیری مینویسم عدد 170 درجه سانتی گراد یا 400 درجه رو نشون میده لزفا دوستان راهنمایی کنید چرا اینطوری میشه
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
/////
int var ;
/////
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}
void loop() {
var = analogRead(0);

/////
var = var/0.2046;
/////
var = var/10;
/////
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("temp:");
/////
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(var);
/////
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("WLE.IR");
/////
delay(1000);
lcd.clear();
}