خیلی کار نکرده فقط جهت تست بوده
بدون مموری میکرو sd

09395367005
شیراز